Avgifter och annan viktig klubbinformation

Crazy Flutters har enkla och förmånliga regler kring avgifter och medlemskap. Nedanstående regler uppdaterade 2023-06-01:

Frånvaro

Glöm inte att anmäla FRÅNVARO från kurs!

För att lättare kunna planera varje kurspass och vid behov kalla in extra dansare så skall frånvaro från kurs meddelas instruktören i förväg. Planerad frånvaro meddelas senast kurstillfället innan. I övrigt kontaktas instruktören.

Urban Danielsson  070 – 580 26 02  //  Lasse Jägdahl 070 – 859 12 16  //  Gunilla Jägdahl 070 – 378 28 52 // Carin Jonsson 070 - 461 16 41 // Carina Boström 070 - 056 54 63

Medlems- och kursavgifter

Medlems- och kursavgifter, gällande fr o m 2024-07-01

Crazy Flutters är en förening som främjar flera dansformer (Square-, Round- och Line Dance). Samtliga dansformer har samma status hos oss och behandlas lika. Att kunna erbjuda detta under samma tak med samma villkor är rätt unikt i Sverige och det är en viktig egenskap för Crazy Flutters. Den egenskapen ska vi värna om!

Crazy Flutters medlemsavgift är 300 kr per termin (600 kr per år). Vill du dessutom gå på valfritt antal kurser, oavsett dansform, så lägger du till 600 kr per termin i kursavgift. För att gå kurs hos Crazy Flutters så blir den totala avgiften 900 kr per termin för en vuxen (Medlemsavgift + Kursavgift).

Avgifter per termin (halvår)

 Vuxen (inkluderar kurser)

 900 kr

 Ungdom under 18 år (inkluderar kurser)

300 kr

Barn under 12 år (Under förutsättning att minst en förälder också går på kurs.)

 0 kr

Stödmedlem vuxen (inga kurser ingår)

300 kr

Stödmedlem under 18 år (inga kurser ingår) 

125 kr 

 

Vi försöker dessutom ge tillbaka vårt överskott till våra medlemmar genom att subventionera klubbens övriga aktiviteter. I praktiken blir kostnaden lägre om du nyttjar denna möjlighet också.

Fullt medlemskap:

  • Tillgång till samtliga kurser.

  • Tillgång till medlemssidorna på hemsidan.

  • Inbjudan till klubbens övriga aktiviteter, som är helt eller delvis subventionerade, t. ex vårfest, julfest, sommarfest och klubbresor med mera.

Stödmedlemskap:

  • Tillgång till medlemssidorna på hemsidan.

  • Inbjudan till klubbens övriga aktiviteter som är helt eller delvis subventionerade, t. ex vårfest, julfest, sommarfest och klubbresor med mera.

  • Inga kurser ingår men du kan delta på enstaka kurspass till rabatterad dansavgift 90 kr per kurspass.

Extern besökare betalar dansavgift på 110 kr per kurspass.
Medlemsavgiften omfattar inte extra träningar och öppna danser.

Från och med 2023 fakturerar vi medlemsavgiften första veckan i januari resp. första veckan i september, baserat på medlemsförteckning från föregående termin. Vi ber dig meddela ev. ändringar av medlemskap i god tid. Sista betalningsdag framgår av fakturan.

Medlemsavgiften till Crazy Flutters betalar Du terminsvis till klubbens 
Bankgiro: 237 - 2266 eller Swish: 123 039 94 85 (Crazy Flutters). Ange fakturanummer eller vilken termin (HT eller VT) samt årtal (t. ex HT-2024) och vilken/vilka medlemmar avgiften gäller för.

Använder du någon form av friskvårdsbidrag, Epassi (f.d. Actiway) eller Wellnet så anmäler du detta till föreningens kassör som antingen redovisar uttaget från Epassi eller skriver ut ett kvitto till dig.

Vill du ha kvitto på medlemsavgift kan du skriva ut det själv genom att vara inloggad som medlem. Välj: ’Medlemmar - Medlemsregister - Mina uppgifter’. Där ser du din betalningshistorik och kan skriva ut ditt kvitto.

Alla våra kurser sker i samarbete med SV (Studieförbundet Vuxenskolan).

sv logga                 Logga 2008 mini

Policy mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling samt användandet av droger

Crazy Flutters verksamhet är att utbilda och dansa Square-, Round- och Line Dance. 

Samtliga dessa dansformer kräver att deltagarna är uppmärksamma under hela tiden eftersom inga steg är förbestämda. Deltagarna lär sig turer och/eller steg som sedan kombineras till dans. I Square- och Round Dance är det en ”caller” resp. ”cuer” som ropar ut turerna och här gäller det för dansarna att koppla turerna till utförandet och ta rätt steg i rätt riktning. Squaredans är beroende av att åtta deltagare gör samma sak. I Round Dance är det parvis men alla dansar i en och samma rörelseriktning. För linedansen gäller det att komma ihåg stegkombinationer till färdigt koreograferade danser. Under en danskväll dansas det omkring 60-100 olika danser som ska sitta både i ben och huvud.

Alkohol

Berusade dansare ökar risken för osämja, olyckor, skador eller andra negativa händelser. Därför är en tydlig alkohol- och drogpolicy ett viktigt redskap för att gentemot våra dansare kunna garantera en säker och trevlig verksamhet så långt det går.

Crazy Flutters har noll tolerans under sina danskurser när det gäller alkohol och droger.

Alkoholförtäring förekommer aldrig under kurstillfällen, skulle någon komma till en kurs påverkad så ombeds personen avstå från att delta den gången. Om deltagaren är under 18 år kommer vederbörandes föräldrar underrättas och ombeds hämta sin ungdom.

Vid andra tillfällen såsom klubbens egna fester, dansresor m.m. stöttar vi våra ungdomar i att inte nyttja droger/alkohol. Alkohol får aldrig erbjudas personer som är under 18 år. Om alkohol vid speciella tillfällen serveras i klubbens regi finns alltid ett alkoholfritt alternativ som erbjuds både ungdomar och vuxna.

Tobak

Alla föreskrifter om var man får röka ska följas, d.v.s. inte vid in- och utgångar till och från lokaler, inte vid öppna fönster m.m. Rökare ombeds ta hänsyn till icke rökare så de inte utsätts för rök doft.

Vid klubbens arrangemang (kurser och öppna danser) skall alltid tydliggöras var rökning är tillåten.

Crazy Flutters har alltid noll tolerans när det gäller alla olagliga droger.

Vi ska alla ha kul på dansgolvet – men utan droger.

Mobbning

I Crazy Flutters tolereras inte mobbning/kränkande behandling i någon form. Alla medlemmar ska behandlas lika och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt skall präglas av tolerans för varandras olikheter och åsikter. Om någon trots detta utsätts för kränkande behandling har styrelsen ett ansvar att omedelbart agera. Problemen måste utredas och åtgärder vidtas för att kränkningarna ska upphöra.

Det är viktigt att förebygga risken för kränkande behandling genom att
– arbeta för att skapa en miljö som präglas av:

  • öppenhet med forum för diskussion och ömsesidig dialog
  • tydliga och klart uttalade normer för hur relationen i klubben ska se ut
  • ett tillåtande och inkluderande klimat samt
  • ett tydligt ledarskap från styrelse och instruktörer som agerar på ett sätt som är normbildande för hur ett bra klimat ska utformas

Definition
Med kränkande behandling menas återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda personer och som kan leda till att de hamnar utanför gemenskapen.

Ansvar

Styrelsen har ett ansvar för att ingripa vid fall av kränkande behandling. Alla medlemmar har en skyldighet att aktivt bidra till ett gott klimat och motverka alla typer av kränkningar.

Ansvaret för att hela denna policy efterföljs ligger hos styrelsen i Crazy Flutters.

Vi ska alla ha kul på dansgolvet – med en varm gemenskap.

Foto och videoupptagningar

Observera att fotografering och videoupptagning kan ske under dansen. Detta medför att foton och filmer kan komma att publiceras på sociala medier och annat.

Om du inte vill vara med på foto/video behöver du säga till!

Vi ber er undvika att spela in video på kursdagar.

GDPR - Behandling av personuppgifter

Crazy Flutters dansklubb (CF) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas av medlemmar i föreningen, eller dansare från andra föreningar, vid ansökan till kurser eller för annat ändamål som registreras inför eller under föreningsarbetet.

Medlem, och andra personer som deltar i CF:s kurser, samtyckertill att CF behandlar personuppgifter för de ändamål som anges nedan.

Ändamålet med CF:s behandling av personuppgifter är att kontrollera samt administrera förhållandet med medlemmen samt fullgöra de skyldigheter som CF har enligt tillämpliga lagar, förordningar samt myndighetsbeslut.

Behandlingen omfattar uppgifter om medlemmens/dansarens namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post samt vilken kursnivå som medlemmen/dansaren befinner sig på.

Medlem/dansare medger att CF har rätt att uppdatera sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god registervård; t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post-, internet- och telekommunikation.

Medlem/dansare äger rätt att skriftligen begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om honom/henne och begära att personuppgifterna rättas, begränsas eller tas bort. Begäran om att uppgifterna ska tas bort innebär att medlemsskapet upphör, man kan dock i så fall fortsätta att dansa genom att betala vid varje tillfälle man deltar.

Personuppgifter sänds till Squaredansförbundet samt till den utbildningsorganisation som ger bidrag till vår verksamhet.