Avgifter och annan viktig klubbinformation

Crazy Flutters har enkla och förmånliga regler kring avgifter och medlemskap. Nedanstående regler uppdaterade 2018-12-25:

Aktuell information om avgifter

Avgifter gällande VT 2022

Priskomponent 

Medlemsavgift

Kursdeltagare 750 kr
Stödmedlem 275 kr

Glöm inte att anmäla FRÅNVARO från kurs!

För att lättare kunna planera varje kurspass och vid behov kalla in extra dansare så skall frånvaro från kurs meddelas instruktören i förväg. Planerad frånvaro meddelas senast kurstillfället innan. I övrigt kontaktas instruktören.

Urban Danielsson  070 – 580 26 02

Lasse Jägdahl 070 – 859 12 16

Gunilla Jägdahl 070 – 378 28 52

Medlems- och kursavgifter

Crazy Flutters är en förening som främjar flera dansformer (Square-, Round- och Line Dance). Samtliga dansformer har samma status hos oss och behandlas lika. Att kunna erbjuda detta under samma tak med samma villkor är rätt unikt i Sverige och det är en av Crazy Flutters viktigare egenskaper. Det ska vi värna om!

Vår medlemsavgift är 275 kr per termin (550 kr/år) och vill du dessutom gå på valfritt antal kurser oavsett dansformer så lägger du till 475 kr per termin. För att gå kurs hos oss behöver du också betala medlemsavgiften så den totala avgiften blir 750 kr/termin.

Vi försöker dessutom ge tillbaka vårt överskott till er medlemmar genom att sponsra klubbens andra aktiviteter såsom våra fester, resor och annat. Så i praktiken blir avgifterna ännu lägre om du nyttjar denna möjlighet också.

Medlemsavgiften till Crazy Flutters betalar Du själv terminsvis till klubbens Bankgiro: 237-2266 eller Swish: 123 039 94 85 (Crazy Flutters).

Ange vilken termin (HT eller VT) samt årtal (t.ex VT-2020) och vilken/vilka personer avgiften gäller för.

Vi ber Er att betala medlems- (kurs-)avgiften för vårterminen senast 31 januari och för höstterminen senast den 30 september.

Använder du någon form av friskvårdsbidrag eller Actiway så anmäler du detta till föreningens kassör som antingen redovisar uttaget från Actiway eller skriver ut ett kvitto till dig.  Ev. kvitton på inbetald medlemsavgift begär du från vår kassör.

Vuxen (inkluderar kurser)
750:- 
Barn under 18 år (inkluderar kurser)
275:-
Barn under 12 år (Under förutsättning att minst en
förälder också går på kurs.)
0:-
Stödmedlem (inga kurser ingår)
275:-
Stödmedlem under 18 år (inga kurser ingår)
100:-

 

Stödmedlemmar betalar extra avgift på 60:- för varje kurstillfälle.

Extern besökare som kommer på vår kurs betalar 80:- per kursdag.

Fullt medlemskap: Tillgång till samtliga kurser. Inbjuden till klubbens interna aktiviteter som är helt eller delvis subventionerade, t ex vårfest, julfest, sommarfest och klubbresor med mera.

Stödmedlemskap: Inbjuden till klubbens interna aktiviteter som är helt eller delvis subventionerade, t ex vårfest, julfest, sommarfest och klubbresor med mera. Inga kurser ingår men kan delta på enstaka kurspass till rabatterad dansavgift.

Medlemsavgiften omfattar inte extra träningar och öppna danser. Medlemsavgift ger också tillgång till medlemssidorna på hemsidan. 

Alla våra kurser sker i samarbete med SV (Studieförbundet Vuxenskolan).

actiway logo portal 2
sv logga 

  

Policy mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling samt användandet av droger

Crazy Flutters verksamhet är att utbilda och dansa Square-, Round- och Line Dance. 

Samtliga dessa dansformer kräver att deltagarna är uppmärksamma under hela tiden eftersom inga steg är förbestämda. Deltagarna lär sig turer och/eller steg som sedan kombineras till dans. I Square- och Round Dance är det en ”caller” resp. ”cuer” som ropar ut turerna och här gäller det för dansarna att koppla turerna till utförandet och ta rätt steg i rätt riktning. Squaredans är beroende av att åtta deltagare gör samma sak. I Round Dance är det parvis men alla dansar i en och samma rörelseriktning. För linedansen gäller det att komma ihåg stegkombinationer till färdigt koreograferade danser. Under en danskväll dansas det omkring 60-100 olika danser som ska sitta både i ben och huvud.

Alkohol

Berusade dansare ökar risken för osämja, olyckor, skador eller andra negativa händelser. Därför är en tydlig alkohol- och drogpolicy ett viktigt redskap för att gentemot våra dansare kunna garantera en säker och trevlig verksamhet så långt det går.

Crazy Flutters har noll tolerans under sina danskurser när det gäller alkohol och droger.

Alkoholförtäring förekommer aldrig under kurstillfällen, skulle någon komma till en kurs påverkad så ombeds personen avstå från att delta den gången. Om deltagaren är under 18 år kommer vederbörandes föräldrar underrättas och ombeds hämta sin ungdom.

Vid andra tillfällen såsom klubbens egna fester, dansresor m.m. stöttar vi våra ungdomar i att inte nyttja droger/alkohol. Alkohol får aldrig erbjudas personer som är under 18 år. Om alkohol vid speciella tillfällen serveras i klubbens regi finns alltid ett alkoholfritt alternativ som erbjuds både ungdomar och vuxna.

Tobak

Alla föreskrifter om var man får röka ska följas, d.v.s. inte vid in- och utgångar till och från lokaler, inte vid öppna fönster m.m. Rökare ombeds ta hänsyn till icke rökare så de inte utsätts för rök doft.

Vid klubbens arrangemang (kurser och öppna danser) skall alltid tydliggöras var rökning är tillåten.

Crazy Flutters har alltid noll tolerans när det gäller alla olagliga droger.

Vi ska alla ha kul på dansgolvet – men utan droger.

Mobbning

I Crazy Flutters tolereras inte mobbning/kränkande behandling i någon form. Alla medlemmar ska behandlas lika och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt skall präglas av tolerans för varandras olikheter och åsikter. Om någon trots detta utsätts för kränkande behandling har styrelsen ett ansvar att omedelbart agera. Problemen måste utredas och åtgärder vidtas för att kränkningarna ska upphöra.

Det är viktigt att förebygga risken för kränkande behandling genom att
– arbeta för att skapa en miljö som präglas av:

  • öppenhet med forum för diskussion och ömsesidig dialog
  • tydliga och klart uttalade normer för hur relationen i klubben ska se ut
  • ett tillåtande och inkluderande klimat samt
  • ett tydligt ledarskap från styrelse och instruktörer som agerar på ett sätt som är normbildande för hur ett bra klimat ska utformas

Definition
Med kränkande behandling menas återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda personer och som kan leda till att de hamnar utanför gemenskapen.

Ansvar

Styrelsen har ett ansvar för att ingripa vid fall av kränkande behandling. Alla medlemmar har en skyldighet att aktivt bidra till ett gott klimat och motverka alla typer av kränkningar.

Ansvaret för att hela denna policy efterföljs ligger hos styrelsen i Crazy Flutters.

Vi ska alla ha kul på dansgolvet – med en varm gemenskap.

Foto och videoupptagningar

Observera att fotografering och videoupptagning kan ske under dansen. Detta medför att foton och filmer kan komma att publiceras på sociala medier och annat.

Om du inte vill vara med på foto/video behöver du säga till!

Vi ber er undvika att spela in video på kursdagar.

GDPR - Behandling av personuppgifter

Crazy Flutters dansklubb (CF) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas av medlemmar i föreningen, eller dansare från andra föreningar, vid ansökan till kurser eller för annat ändamål som registreras inför eller under föreningsarbetet.

Medlem, och andra personer som deltar i CF:s kurser, samtyckertill att CF behandlar personuppgifter för de ändamål som anges nedan.

Ändamålet med CF:s behandling av personuppgifter är att kontrollera samt administrera förhållandet med medlemmen samt fullgöra de skyldigheter som CF har enligt tillämpliga lagar, förordningar samt myndighetsbeslut.

Behandlingen omfattar uppgifter om medlemmens/dansarens namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post samt vilken kursnivå som medlemmen/dansaren befinner sig på.

Medlem/dansare medger att CF har rätt att uppdatera sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god registervård; t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post-, internet- och telekommunikation.

Medlem/dansare äger rätt att skriftligen begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om honom/henne och begära att personuppgifterna rättas, begränsas eller tas bort. Begäran om att uppgifterna ska tas bort innebär att medlemsskapet upphör, man kan dock i så fall fortsätta att dansa genom att betala vid varje tillfälle man deltar.

Personuppgifter sänds till Squaredansförbundet samt till den utbildningsorganisation som ger bidrag till vår verksamhet.

På gång

söndag 5 december
14:00 - 19:30
Danskurser enligt schema
torsdag 9 december
18:00 - 19:30
Danskurser enl schema - Endast Nybörjare Line Dance
söndag 12 december
16:00 - 19:30
Endast Line- och Round Dance kurser
tisdag 28 december
13:00 - 17:00
Mellandagsdans Round Dance
tisdag 28 december
18:00 - 22:00
Urbans Line Dance Party
fredag 3 juni
00:00 - 00:00
Svenska Square Dance Convention 2022
lördag 4 juni
00:00 - 00:00
Svenska Square Dance Convention 2022
söndag 5 juni
00:00 - 00:00
Svenska Square Dance Convention 2022
måndag 6 juni
00:00 - 00:00
Svenska Square Dance Convention 2022
torsdag 7 juli
00:00 - 00:00
European Square & Round Dance Convention 2022

Gästbok

Ulla
Squaredans hela Coronatiden.
Jag och Nisse har ända sedan Mars månad förra året utnyttjat de generösa erbjudandet från caller över hela världen att dansa virtuellt via Zoom. Vi har också kunnat dansa till flera svenska caller, t ex våran Lasse som callat C1 och C2. Vi har till och med kunnat gå kurser på olika nivåer ända från Basic till C3b. Tyvärr har vi en lektion i C3b just 7 augusti så vi inte kan vara...
tisdag, 06 juli 2021
Marie Andre
Wenngarn
Jag o Susanne från Väsby vill bara tacka för härliga tisdagskvällar med linedance på Wenngarn. Det har varit superskoj o fint väder (även att det regnade en liten stund innan starten 30/6). Så bra arrangerat.....
onsdag, 26 augusti 2020
Urban Danielsson
Wenngarn 2020
Ni har väl kikat in på alla de videos från "Hela Norden dansar Line Dance på Wenngarn! Härliga tisdagskvällar!
torsdag, 02 juli 2020